Vänta...

Försäkringar

Bagpal Scandinavia AB ansvarskyldighet

Bagpal.se´ ansvar för förlust eller skada är begränsat såväl belopps- som ansvarsmässigt i enlighet med avtal och gällande lagstiftning innefattande bestämmelser i internationella konventioner såsom Montrealkonventionen (flygtransport), Haag-Visby-reglerna (sjötrans-port) och CMR-konventionen (biltransport). Bagpal.se´ ansvar begränsas strikt till enbart direkt förlust med hänvisning till de vikt-baserade begränsningar (per kilo) som anges nedan. Alla övriga fall av förlust eller skada (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, inkomst, ränta, framtida affärer) omfattas ej. Om ett fraktuppdrag omfattar en kombination av flygfrakt, vägfrakt eller frakt med annat transportmedel, skall frakten anses ha skett med flyg. Bagpal.se´ ansvar när det gäller transporterad sändning är begränsat till det transporterade Kollits faktiska kontanta värde och ska inte överstiga: SDR 17 per kg när det gäller gods som transporteras med flyg eller annat transportmedel och som inte avser vägtransport. SDR 8,33 per kg när det gäller gods som transporteras med vägtransportmedel.Med SDR avses Special Drawing Rights att omräknas till SEK i enlighet med vid var tid fastställd kurs av IMF (International Monetary Fond).

25.00 USD/kg alt.11.34 USD/pund när det gäller gods som transporteras med flyg eller annat transportmedel och som inte avser vägtransport; eller

12.00 USD/kg alt. 5,44 USD/pund när det gäller gods som transporteras med vägtransportmedel

Kraven begränsas till ett krav per frakt och uppgörelse ska anses vara slutgiltig och fullständig och täcka alla förluster och skador. Den avsändare som anser att dessa begränsningar inte är rimliga ska upprätta ett särskilt dokument med uppgifter om värde och beställa särskilt försäkringsskydd enligt avsnitt nedan (Bagpal Scandinavia AB:s tilläggsförsäkring) eller själv försäkra försändelsen vid äventyr att avsändaren annars bär all fara för förlust eller skada.

Alla krav som ställs mot Bagpal Scandinavia AB ska skriftligen inges till Bagpal Scandinavia inom tjugo (20) dagar från den tidpunkt då Bagpal Scandinavia godkänt frakten. Om så ej sker bär Bagpal Scandinavia AB inget ansvar.

Utökat bagageskydd

I tillägg till Bagpal Scandinavia AB.se ordinarie ansvarsskyldighet, kan vi också erbjuda våra kunder möjlighet till ekonomiskt skydd mot förlust eller skada på gods orsakade av yttre faktorer.

Överblick

Utökat bagageskydd kan ordnas för bagage, dock kan vissa restriktioner och begränsningar gälla. Dessa beror på destinationen och innehållet i försändelsen.

Bagpal Scandinavia AB:s Utökat bagageskydd uppfyller de allmänna kraven för förlust och skada på varor under transport.. Utökat bagageskydd gäller från den tidpunkt Bagpal Scandinavia AB har kontroll eller är i innehav av försändelsen fram till tid för leverans. Fysisk förlust eller skada av försändelsen ingår, med förbehåll av vissa begränsningar och undantag.

Begränsningar och undantag

Utökat bagageskydd täcker försändelser under transport i hela världen, även om tillfälliga begränsningar kan gälla ibland som en följd av, men inte begränsat till, politiska, terrorist, kärnkraft och krigsrisker, eller på inrådan av statliga myndigheter. Det omfattar inte följande:

Grund för förlust

Täckning är begränsad till det värde som avsändaren deklarerar, återanskaffningsvärdet, fakturavärdet eller egentligt värde beroende på vilket som är lägst. Bevis kan begäras för att styrka det deklarerade värdet i händelse av ett yrkande.

Vid händelse av fullständig förlust av din försändelse, med Utökat bagageskydd, kommer du också ha rätt till en återbetalning av transportkostnaden. I händelse av en partiell förlust, har du rätt till en återbetalning av den relevanta delen av transportkostnaden.

När kund tecknat utökat bagageskydd för fler kollin vilka är föremål för förlust eller skada som uppstår från en enskild händelse, är den högsta sammanlagda ersättningen för alla sådana försändelser begränsad till 5 miljoner euro.

Restriktioner och undantag vid utökat bagageskydd

Exkluderade länder

Vårt utökade bagageskydd är inte tillämplig vid import, export, inrikessändningar eller lagerhantering i följande länder:

Vårt utökade bagageskydd gäller för internationella sändningar från den tid de lastas på eller av en internationell flygning i Irak eller Afghanistan. Dock omfattas inte inrikessändningar inom Irak och/eller Afghanistan automatiskt, men kan erhållas från fall till fall. Kontakta kundservice för att diskutera om Vårt utökade bagageskydd gäller vid din inrikessändning. Utökat bagageskydd av inrikessändningar i dessa länder måste godkännas av Bagpal Scandinavia AB skriftligen innan sändningen skickas.

Hur man gör ett yrkande

Om du vill göra ett yrkande, ska du alltid anmäla den till Bagpal Scandinavia AB så snart som möjligt, men inte senare än 30 kalenderdagar från det datum som Bagpal Scandinavia AB accepterat sändningen

Dold skada

När en försändelse öppnas hos mottagaradressen och skada eller förlust upptäcks på försändelsens innehåll, måste alla relaterade anspråk meddelas skriftligen till Bagpal Scandinavia AB inom 7 kalenderdagar från leveransdagen. Det är mottagarens ansvar att öppna försändelser som visar tecken på skada direkt vid leverans.