Vänta...

Allmänna villkor bagpal.se

TILLÄMPLIGHET

Dessa Allmänna villkor gäller vid avtal om transportuppdrag mellan Bagpal Scandinavia AB, org.nr 559003-6041, Jaktmarksgatan 15, 722 23 Västerås, tel 021-480 77 70, e-post [email protected] (nedan bagpal.se) och den som (fysisk eller juridisk person) beställer transportuppdrag av bagpal.se (nedan Kunden). Alla transportuppdrag utföres i enlighet med

 • Mellan Parterna avtalade villkor
 • Dessa Allmänna villkor
 • NSAB 2000

Vid avvikelse mellan ovan angivna bestämmelser ska de ha företrädesrätt i nämnd ordning.

1. DEFINITIONER

I dessa Allmänna villkor ska nedan angivna ord och uttryck ha följande betydelse:

Kolli Egendom för privat bruk t ex en väska, en golfbag, en cykel, ett par skidor
NSAB 2000 Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser
Fraktdokument Med fraktdokument avses varje etikett som framställts via bagpal.se, CMR-fraktsedel, Airway bill, annan fraktsedel eller spårningsetikett.
Sändning Med sändning avses på ett Fraktdokument upptaget kolli, lastat på en transportenhet från en avsändare på en viss ort till en mottagare på en viss annan ort vid ett tillfälle.
Transportenhet Transportmedel som bagpal.se väljer, t ex bil, flyg eller tåg.
Vikt Kollivikt i kilogram
Volymvikt Volymvikt på kolli beräknas genom att multiplicera höjd, längd villkor ska och bredd på ett kolli i cm och dividera med 5000.

2. UPPDRAGSBESTÄLLNING, ORDERBEKRÄFTELSE, AVBESTÄLLNING

2.1 Uppdragsbeställning

Beställning av transporttjänst ska göras på webbsidan www.bagpal.se.
Beställning av bagpal.se’ transporttjänster innebär att Kunden accepterar att dessa Allmänna villkor börjar gälla från och med den tidpunkt då bagpal.se bekräftar transportuppdraget på Kundens konto på www.bagpal.se.
Fysisk person måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa transporttjänst.
Bagpal.se förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Kundens beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

2.2 Orderbekräftelse

Vid beställning på bagpal.se kommer ett ordernummer att visas innebärande att beställningen har godtagits för bearbetning. Orderbekräftelse innebärande att beställningen har accepterats och är bokad kommer att sändas till av Kunden uppgiven e-postadress.
Orderbekräftelsen kommer även att finnas tillgänglig på Kundens konto på www.bagpal.se .
Efter av bagpal.se utfärdad orderbekräftelse kan ändringar av information gällande transportuppdraget endast ske per telefon till bagpal.se på telefon nr 021-480 77 70.

2.3 Avbeställning

Avbeställning av bokat uppdrag kan ske fram till att orderbekräftelse utfärdats och endast på telefon nr 021-480 77 70. Bagpal.se förbehåller sig rätten att debitera Kunden en administrationsavgift till följd av avbeställningen.
Vid avbeställning efter utfärdad orderbekräftelse förbehåller sig Bagpal.se rätten till kompensation för merkostnader eller förlorad fraktintäkt.
Bekräftelse av att avbeställning skett kommer att anges på Kundens konto på www.bagpal.se.

3. FRAKTKOSTNADER, AVGIFTER, UTLÄGG OCH BETALNING

Dessa Allmänna villkor gäller vid avtal om transportuppdrag mellan Bagpal Scandinavia AB, org.nr 559003-6041, Jaktmarksgatan 15, 722 23 Västerås, tel 021-480 77 70, e-post [email protected] (nedan bagpal.se) och den som (fysisk eller juridisk person) beställer transportuppdrag av bagpal.se (nedan Kunden). Alla transportuppdrag utföres i enlighet med

Fraktkostnad beräknas av bagpal.se enligt vid var tid gällande priser för vikt- och/eller volym och debitering kommer att ske på det alternativ som innebär högst kostnad. Fakturering kommer att ske efter utfärdad orderbekräftelse. Bagpal.se förbehåller sig rätten att korrigera fraktkostnaden till följd av att Sändning blivit föremål för ny vägning eller mätning.

För bagpal.se tillkommande kostnader, avgifter och utlägg eller som kan komma att debiteras bagpal.se av tredje part för Kundens, mottagares eller annans räkning ska Kunden ersätta bagpal.se. Kostnader, avgifter och utlägg enligt detta stycke kommer att faktureras Kunden ske så snart de uppkommer.
Betalning ska erläggas x dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. FÖRPACKNING, UPPHÄMTNING

4.1 Förpackning

Kollin kommer att passera genom automatiserade transporthanteringssystem, som t ex på transportband och via maskinell sortering (normal godshantering).
Kunden ansvarar för

 • att Kolli kan hålla den packade vikten
 • att säkerställa att handtag eller annan lyftanordning på Kolli kan tåla den packade vikten
 • att Kolli kan klara en fallhöjd på ca 100 cm
 • att gods i Kolli och enskilt Kolli är förpackat, säkrat och skyddat så att det tål normal godshantering.

Enskilda objekt i ett Kolli kan t ex skyddas genom emballering med sk bubbelplast eller annat skyddsmaterial. Plastpåsar och plastlådor är inte lämpliga förpackningar.
Musikinstrument och sportutrustning, som t ex golfklubbor, cyklar, skidor, bör emballeras i hårdare skal/skydd eller för produkten speciellt avsedda fraktemballage.
Bagpal.se har inget ansvar för bristfällighet i eller skador på Kolli eller på utskjutande delar av Kolli såsom hjul, remmar, fickor, draghandtag, hängare, krokar eller andra föremål knutna till Kolli. Inte heller har bagpal.se ansvar för skada på eller förlust av innehåll i Kolli.

4.2 Upphämtning

Kunden ansvarar för

 • att fullständig och korrekt adress för upphämtning uppgivits vid beställningen
 • att Sändning finns på den angivna upphämtningsadressen och på angiven dag mellan kl 08:00-17:00 lokal tid
 • att rätt Kolli/Sändning överlämnas av Kunden eller behörigt ombud för Kunden till upphämtande transportör
 • att upphämtning kan ske från en lättåtkomlig plats, som måste vara tillgänglig för allmänheten. Transportfordon måste kunna köra inom 25 m av upphämtningsplatsen.

Om Kunden eller behörigt ombud för Kunden inte är närvarande vid upphämtningen eller adressen är otillgänglig (t ex passerkort/nyckel krävs) kommer transportören att lämna upphämtningsplatsen.
Skulle upphämtning inte kunna ske enligt ovan kan Kunden kontakta bagpal.se i och för att genomföra förnyad upphämtning. Kostnad för sådan andra upphämtning kommer att debiteras Kunden.

5. TRANSPORTDOKUMENT, MÄRKNING

För Sändning erforderligt Fraktdokument samt andra dokument erforderliga vid internationella transporter finns att ladda ner och kan skrivas ut direkt från Kundens konto hos bagpal.se. Kund som har problem med att skriva ut dokumenten kan kontakta bagpal.se som kan skicka dokumenten till Kunden med post för en mindre avgift.
Kunden ansvarar för

 • att nödvändig information för transportens genomförande och utskrift av Fraktdokument och annan erforderlig transportdokumentation finns tillgängligt på Kundens konto
 • att en kopia av Fraktdokument finns inlagt i Kollit
 • att i den plastficka som erhålls av upphämtande transportör lägga in utskrivet Fraktdokument och fästa på Kollit på ett säkert och väl synligt sätt
 • att tillse att inga gamla märken eller etiketter, som bär annat sändningsnummer eller annan adress än leveransadressen syns på Kollit.
 • information om tillgängligt lokalt telefonnummer och e-postadress till mottagaren
 • att vid internationella transportuppdrag (där så föreskrivs), bifoga packlista, ev proforma faktura och erforderlig tullhandling (export-/importdeklaration).

6. BOKNINGSAVVIKELSE

Kunden ansvarar för att beskrivningar och uppgifter om Kolli/Sändning är fullständiga och korrekta. Felaktig eller bristfällig information kan resultera i att transporten avbryts. Detta kan medföra att transportuppdraget behandlas som en avbokning och att kostnader till följd härav kan komma att debiteras Kunden.
Bagpal.se, tillika av bagpal.se anlitade undertransportörer, förbehåller sig rätten att öppna och undersöka Kollin utan föregående meddelande till Kunden.

7. LEVERANSADRESS, LEVERANSTID

Kunden är ansvarig för

 • att fullständig och korrekt leveransadress anges vid bokningen.
 • att leveransadress är tillgänglig för allmänheten och att transportfordon kan parkera inom 25 m från leveransadress.
 • att behörig mottagare finns på leveransadressen mellan kl 08:00-17:00 lokal tid på den förväntade leveransdagen.

Kunden är införstådd med

 • att Sändning inte kan levereras till boxadress eller enbart postnummer
 • att Sändning levereras till den mottagaradress som uppges av Kunden dock ej nödvändigtvis till den angivna mottagaren personligen
 • att angiven leveranstid är uppskattad och kan varken garanteras eller betraktas som tidslöfte..

Om det är möjligt att leverera en Sändning före angiven leveranstid kommer bagpal.se att göra det, under förutsättning att uppgiven mottagare finns tillgänglig på leveransadressen.

8. SPÅRNING AV SÄNDNING

Bagpal.se övervakar alla transporter regelbundet. Kunden kan med hjälp av spårnings-verktyget på bagpal.se följa Sändningen från avhämtning fram till leverans. Skulle spårning inte fungera eller Sändningen inte kunna spåras ska Kunden kontakta bagpal.se för information. Felsökning kommer inledas och pågå upp till 28 dagar efter den beräknade leveransdagen.

9. LEVERANSHINDER

Saknas behörig mottagare eller vägrar mottagaren att ta emot Sändning eller uppkommer annat hinder för leverans utom bagpal.se´ kontroll ska bagpal.se kontakta Kunden för vidare instruktioner. Lämnar Kunden inte erforderliga instruktioner om hur Sändning skall hanteras äger bagpal.se rätt att antingen lämna Sändning till lagring eller returnera Sändning på Kundens bekostnad.
Om det ej är möjligt att returnera Sändning, bär bagpal.se inte längre något ansvar för Sändning, som kan avyttras eller säljas av bagpal.se utan att detta innebär någon förpliktelse av något slag gentemot Kunden eller annan. I sådant fall ska bagpal.se tillämpa vanliga rutiner för serviceavgifter och administrationskostnader och vid eventuell försäljning redovisa en slutavräkning till Kunden.
Bagpal.se´ transportörsansvar upphör senast femton (15) dagar efter det att bagpal.se underrättat Kunden eller den som har rätt att få Sändning utlämnad att Sändning ankommit eller avsänt skriftligt meddelande härom till den av Kunden uppgivna leveransadressen.

10. TRANSPORTMEDEL

Kunden är införstådd med;

 • att bagpal.se anlitar underleverantörer för utförande av i transporttjänsten ingående delar.
 • att bagpal.se äger rätt att besluta om val av transportmedel, transportväg samt i förkommande fall lagring.
 • att Sändning kan transporteras i direkttrafik eller med omlastning.

Transportuppdraget förutsätter fri och obehindrad trafik samt att hela transportsträckan (inklusive lastnings- och lossningsplats) utgörs av farbar väg/vattenväg/flygrutt enligt vid var tid gällande lagstiftning i respektive land.

11. MÅTT- OCH VIKTBEGRÄNSNINGAR

Kunden måste noggrant väga och mäta sitt Kolli. Fraktkostnaden baseras på Kundens mått- och viktangivelser och beräknas på det som blir högst – den verkliga Vikten eller Volym-vikten.
Alla Kollin kan bli föremål för ny vägning eller mätning för verifiering. Det finns ingen gräns för den sammanlagda vikten av en Sändning eller gräns för antal Kollin per Sändning.
Skulle Kolli vid upphämtning visa sig överstiga bokad vikt- eller viktvolymgräns kan upp-hämtning vägras och transporten avbrytas och/eller förseningar uppkomma. Kostnader för bagpal.se på grund härav kommer att debiteras Kunden.
I vissa länder kan begränsningar finnas för storleken på ett Kolli i samband med hämtning eller leverans.

12. FÖRBJUDNA FÖREMÅL, FARLIGT GODS

Kunden intygar att Kolli/Sändning är godkänd för transport samt accepterar att försändelsen inte anses godkänd för transport om IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organisation), ADR (European Road Transport Regulation), behörigt regeringsorgan eller annan behörig organisation klassificerat innehållet som riskmaterial, farligt gods, förbjudet eller i övrigt utfärdat restriktioner mot innehållet.
Kunden förbinder sig att följa de listor över riskmaterial, farligt gods och förbjudna föremål som tillhandahålls av bagpal.se, IATA (International Air Transport Association), ADR (European Road Transport Regulation) och bagpal.se: s underleverantörer och inte skicka något material/någon produkt som är noterad på sådan lista.
Ovan nämnda listor är inte uttömmande och bagpal.se förbehåller sig rätten att lägga till objekt.
Exempel på farligt gods och förbjudna föremål som inte accepteras:
Brandfarliga och explosiva varor, temperaturkänsligt gods, vapen, sprängämnen, ammunition, avfall, värdeföremål (t ex konst, antikviteter, ädelstenar, smycken), pornografiska bilder, mänskliga kvarlevor och aska, boskap, husdjur, animaliska produkter, levande växter, färskvaror, tobak, alkohol, läkemedel och farmaceutiska produkter, glas, porslin, nycklar, vätskor, pastor eller geléer, aerosoler eller andra tryckbehållare, personliga dokument (inklusive pass och biljetter), mynt, sedlar eller andra former av överlåtbar valuta, tonerkassetter, elektrisk utrustning, paket som är våta, läcker eller avger doft, föremål som kan hysa eller uppmuntra ohyra eller andra skadedjur, eller kan förorena eller påverka annat gods.
Om Kunden är osäker på om ett föremål kan accepteras för transport eller ej kontakta bagpal.se innan bokning.
Skulle farligt gods eller förbjudna föremål trots förbudet ingå i Kundens Kolli/Sändning fråntar sig bagpal.se allt ansvar till följd härav oavsett hur situationen har uppstått.
För internationella transporter kan det finnas ytterligare förbjudna föremål som anges av ursprungslandet och/eller destinationslandet. Bagpal.se, tillika av bagpal.se anlitade under-leverantörer, kan efter eget övervägande vägra att transportera sådana föremål.
För vissa transporter och för användning på semester inom EU kan Kunden skicka små mängder av: shower gel, tandkräm, andra små mängder av icke brandfarliga och icke alkoholbaserade vätskor, pastor och geléer.

13. ÖMTÅLIGT GODS

Bagpal.se avråder från att sända ömtåliga produkter.
Ömtåliga produkter inkluderar, men är inte begränsade till, glas, porslin, kameror, TV-apparater, ministereos, trådlösa högtalare, mobiltelefoner, pekdatorer, bärbara datorer, skrivare, stationära datorer, värdesaker inklusive men inte begränsat till smycken.
Om Kunden väljer att skicka sådana produkter trots avrådan sker detta på Kundens egen risk. Bagpal.se fråntar sig allt ansvar för eventuella skador på eller förluster av sådana produkter.

14. INTERNATIONELLA TRANSPORTER OCH TULL

Kolli/Sändning som är föremål för internationell transport kan komma att öppnas för inspektion och/eller beslagtas av tullmyndighet. Kolli måste därför vara olåsta.
Eventuella lås kan komma att brytas upp av tulltjänstemän och bagpal.se kan inte hållas ansvarig för förlust, skada eller oordning i Sändning till följd härav.
Skulle Kolli/Sändning innehålla artiklar för kommersiellt bruk eller artiklar belagda med restriktioner för in- eller utförsel skall Kunden, där så krävs av tullmyndighet i utförsel- eller införsellandet, utfärda och signera proforma faktura och/eller annan dokumentation gällande sådana artiklar och bifoga handlingarna till Sändning.
Proforma faktura, eventuella packlistor och kopia på export- eller importdeklaration (Enhetsdokument ED) skall fästas i en separat plastficka tillsammans med Fraktdokumentet väl synligt på Kolli. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i förseningar och/eller förlust av eller skada på Kolli.
Skulle Kolli/Sändning stoppas av tullmyndighet på grund av avsaknad av erforderlig information gällande Kolli/Sändning kan leveransförsening uppkomma. Bagpal.se är inte ansvarig för kostnad eller skada till följd av sådan leveransförsening.
Skulle tullmyndighet beslagta Kolli/Sändning skall Sändning anses levererad av bagpal.se och utan ytterligare ansvar för bagpal.se.
Kunden är ansvarig för alla kostnader gällande tullklarering, tullar, andra skatter eller avgifter, böter eller skadestånd som kan komma att tas ut av någon tullmyndighet i samband med transporten.
Skulle kostnader eller avgifter enligt ovan komma att debiteras bagpal.se kommer kostnaderna att vidare debiteras Kunden.

15. TRANSPORTTIDER, FÖRSENING

Transportavtal med bagpal.se innebär inte att transporten sker med tidslöfte enligt NSAB 2000. Av Kunden angivet önskemål eller villkor om leveranstidpunkt i Fraktdokument eller annan handling, är inte bindande för bagpal.se. Felaktiga eller otillräckliga uppgifter i sam-band med beställning av transport kan innebära avsteg från transporttidplan och för vilka följder bagpal.se inte svarar.
Förseningar till följd av oförutsedda händelser, trafikstörningar eller tullhantering kan uppstå och för vilka omständigheter bagpal.se inte är ansvarig.

16 - ANSVAR

Bagpal.se´ ansvar för förlust eller skada är begränsat såväl belopps- som ansvarsmässigt i enlighet med avtal och gällande lagstiftning innefattande bestämmelser i internationella konventioner såsom Montrealkonventionen (flygtransport), Haag-Visby-reglerna (sjötrans-port) och CMR-konventionen (biltransport).
Bagpal.se´ ansvar begränsas strikt till enbart direkt förlust med hänvisning till de vikt-baserade begränsningar (per kilo) som anges nedan. Alla övriga fall av förlust eller skada (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, inkomst, ränta, framtida affärer) omfattas ej.
Om ett fraktuppdrag omfattar en kombination av flygfrakt, vägfrakt eller frakt med annat transportmedel, skall frakten anses ha skett med flyg.
Bagpal.se´ ansvar när det gäller transporterad Sändning är begränsat till det transporterade Kollits faktiska kontanta värde och ska inte överstiga:

 • SDR 17 per kg när det gäller gods som transporteras med flyg eller annat transportmedel och som inte avser vägtransport.
 • SDR 8,33 per kg när det gäller gods som transporteras med vägtransportmedel.

Med SDR avses Special Drawing Rights att omräknas till SEK i enlighet med vid var tid fastställd kurs av IMF (International Monetary Fond).

17. OMSTÄNDIGHETER UTANFÖR BAGPAL:SE´ KONTROLL

Bagpal.se ansvarar inte för förlust eller skada på grund av omständigheter utanför bagpal.se´ kontroll. Detta omfattar, men är inte begränsat till, elektronisk eller magnetisk skada på eller utradering av elektronisk eller fotografisk bild, information eller inspelning, fel eller defekt som sammanhänger med egenskaper i Kolli/Sändning, även om detta är känt för bagpal.se, handling eller underlåtenhet av någon som inte är anlitad av eller anställd hos bagpal.se (t.ex. avsändare, mottagare, tredje person, tullmyndighet eller annan myndighet) eller omständighet som förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörandet av transport-uppdraget, Force Majeure (t.ex. jordbävning, cyklon, storm, översvämning, dimma, krig, flygolycka, embargo, upplopp eller inbördeskrig, konflikt på arbetsmarknaden).
Detsamma gäller om förlusten, skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständigheter från bagpal.se´ underleverantör.

18. REKLAMATION OCH KRAVFRAMSTÄLLAN

Skada, minskning eller förlust och som är synlig vid Sändnings mottagande ska reklameras omedelbart när Sändning tas emot och antecknas i transportdokument eller annan handling.
Alla krav som ställs mot bagpal.se ska skriftligen inges till bagpal.se inom tjugo (20) dagar från den tidpunkt då bagpal.se godkänt ordern/beställningen av transporten. Om så ej sker bär bagpal.se inget ansvar.

19. FÖRSÄKRING, Utökat bagageskydd

Kunden är ansvarig för att erforderligt försäkringsskydd finns för Sändning.
Kunden rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag i och för information om erforderligt försäkringsskydd. T ex kan tilläggsförsäkring erfordras för viss egendom.

Utökat bagageskydd

För täckande av risk för förlust eller skada kan Bagpal.se bistå Kunden med att teckna Utökat bagageskydd för Sändning.
För vissa destinationer och viss egendom kan restriktioner eller begränsningar gälla.
Det utökade bagageskyddet täcker förlust och skada på egendom under transport. Utökat bagageskydd gäller från hämtning och fram till leverans.
Utökat bagageskydd kan tecknas för försändelser under transport i hela världen med undantag för vissa länder/områden och med förbehåll för begränsningar till följd av, men inte begränsat till, politiska oroligheter, terrorism, kärnkraft-/krigsrisker eller på avrådan av myndigheter.
Det utökade bagageskyddet omfattar inte skada eller förlust till följd av förseningar, läckage,
förlust av vikt eller volym eller slitage som orsakas av otillräcklig eller olämplig emballering,
Det utökade bagageskyddet är begränsat till det värde som Kunden deklarerat, återanskaffnings-värde, fakturavärde beroende på vilket som är lägst. Bevis kan begäras för att styrka det deklarerade värdet i händelse av ett yrkande.

20. WEBBPLATSEN www.bagpal.se

Bagpal.se reserverar sig för eventuella bild- eller skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser eller prisjusteringar till följd av förändrade priser från underleverantörer eller valutaförändringar. Bagpal.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.
All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer.
Domänen bagpal.se ägs av Bagpal Scandinavia AB. Innehållet på webbplatsen ägs av Bagpal Scandinavia AB eller dess samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Bagpal Scandinavia AB.

21. PRESKRIPTION

Talan mot bagpal.se skall – vid äventyr av talans förlust - väckas inom ett (1) år. Tiden skall räknas vid minskning av eller skada på Kolli/Sändning från dagen då Kolli/Sändning utlämnades till Kunden, mottagaren eller den Kunden anvisat. Vid dröjsmål, förlust av eller annan skada ska tiden räknas från den tidpunkt då dröjsmålet, förlusten eller skadan tidigast hade kunnat konstateras av Kunden.

22. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.
Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av svensk domstol.